تعرفه های آموزشی وزارت نیرو سال ۹۷

فایل PDF تعرفه هزینه آموزشی کوتاه مدت سال ۱۳۹۷ را از اینجا دریافت نمایید