آموزش و توانمند سازی کارکنان بخش روابط عمومی وزارت نیرو

آموزش و توانمند سازی کارکنان بخش روابط عمومی وزارت نیرو

تاریخ شروع : ۲۰ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۳ دی ۱۳۹۹