اولین جلسه آموزشی موسسه در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی موسسه، در نخستین جلسه آموزشی سال ۹۸ که با حضور دکتر خلیل بانان سرپرست موسسه و دکتر ریاحی معاون آموزشی موسسه و سایر معاونین و مدیران آموزشی مجتمع ها برگزار گردید دکتر بانان سرپرست موسسه  با اشاره به ماموریت کاری موسسه و نقش آموزش و عملکرد آن در رسیدن به اهداف عالی موسسه، ارائه و بازتاب فعالیت ها و عملکرد موسسه و همچنین ایجاد کارگروه و تیم کارشناسی آموزش را بسیار مهم جلوه دادند. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه می توان به تشکیل کار گروه آموزشی، ارائه عملکرد آموزشی سال ۹۸ و برنامه ریزی کلان و سیاست گذاری سال ۹۸  اشاره نمود.

 

اولین جلسه آموزشی موسسه در سال 98
اولین جلسه آموزشی موسسه در سال ۹۸