بازدید مدیر محترم امور مالی پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان

بازدید جناب آقای شمسی مدیر محترم امور مالی پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

 

بازدید امور مالی پژوهشگاه از واحد گیلان

بازدید امور مالی پژوهشگاه از واحد گیلان