برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال

آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت توزیع نیروی برق گیلان به تعداد ۲۹۴ شرکت کننده در حوزه دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت

و آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت توزیع نیروی برق قزوین به تعداد ۱۹۰ شرکت کننده در حوزه آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین در روز جمعه مورخ سی یکم اردیبهشت توسط واحد آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار گردید.