برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال

برگزاری آزمون استخدامی و تغییر حالت اشتغال در شرکتهای مدیریت تولید برق لوشان و قزوین در تاریخهای چهاردهم وپانزدهم اسفند توسط واحد آموزشی گیلان