برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در استان گیلان

جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در استان گیلان با حضور سرپرست واحد آموزشی گیلان در روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.