برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در استان گیلان

جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در استان گیلان با حضور سرپرست واحد آموزشی گیلان در روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه 1399 برگزار گردید.