برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه پیمانکاران

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان توسط واحد آموزشی گیلان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

 

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

 

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران

 

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران

 

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران
برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران