برگزاری دوره های فرهنگی ویژه خرداد ماه ۱۴۰۰

واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با همکاری امور فرهنگی وزارت نیرو دوره های فرهنگی ویژه خرداد ماه بشرح ذیل برگزار می نماید.