برگزاری دوره های ویژه پیمانکاران

برگزاری دوره های رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، فن ورز شبکه هوایی برق، فن ورز لوازم اندازه گیری برق، کارگاه سرکابل و مفصل بندی ویژه پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان توسط واحد آموزشی گیلان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸.

 

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، ویژه پیمانکاران

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق