برگزاری دوره های کشوری – طرح خاتون

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو

تاریخ شروع : ۰۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۳۰ دی ۱۳۹۹