تعرفه های آموزشی وزارت نیرو سال ۱۴۰۱

فایل PDF تعرفه هزینه آموزشی کوتاه مدت سال ۱۴۰۱ را از اینجا دریافت نمایید