تعرفه های آموزشی وزارت نیرو سال ۱۴۰۰

فایل PDF تعرفه هزینه آموزشی کوتاه مدت سال ۱۴۰۰ را از اینجا دریافت نمایید