تعرفه های آموزشی وزارت نیرو سال ۹۹

فایل PDF تعرفه هزینه آموزشی کوتاه مدت سال ۱۳۹۹ را از اینجا دریافت نمایید