تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شعار سال ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری