تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. «مقام معظم رهبری»