جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست شرکت های صنعت آب و برق

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست شرکت های صنعت آب و برق سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در واحد آموزشی و پژوهشی گیلان با حضور رئیس گروه اداره آموزش و کارشناسان آموزش دفاتر حراست شرکت های مادر تخصصی برگزار گردید.

 

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی تقویم آموزشی ویژه کارکنان حراست