اعضا و همکاران

  • ریاست واحد آموزش :  اکبر بلالی
  • سرپرست آموزش از راه دور : مژده بامدادی
  • مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی: رمضانعلی الماسی
  • مدیر امور اداری و مالی: فریدون پورسمیعی
  • آموزش حضوری: مسلم فلاحتی – محمدرضا مومنی
  • آموزش غیر حضوری : محمد پالیزکار – سیده سیما بهری
  • فناوری اطلاعات: نیما فرح بخش
  • نظارت و ارزیابی: سیدکامران کیایی