اطلاعیه (دوره های آموزشی بهبود مدیریت)

واحد آموزشی گیلان با هماهنگی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان، دوره های آموزشی بهبود مدیریت را به شیوه غیر حضوری (الکترونیکی) برگزار می نماید. شرکت های صنعت آب و برق حسب برنامه ریزی و هماهنگی با دپارتمان مدیریت واحد آموزشی گیلان به شماره تماس ۳۳۳۲۶۰۵۶ – ۰۱۳ تماس حاصل نمایند.