دوره های در حال اجرا مرکز گیلان

دوره های آموزشی کوتاه مدت در حال اجرا و آماده اجرا واحد آموزشی و پژوهشی گیلان -سال ۱۴۰۲

 


دوره های آموزشی کوتاه مدت در حال اجرا و آماده اجرا واحد آموزشی و پژوهشی گیلان -سال ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دوره های آموزشی کوتاه مدت واحد آموزشی و پژوهشی گیلان – سال ۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دوره های آموزشی کوتاه مدت واحد آموزشی و پژوهشی گیلان – سال ۱۳۹۹