نتایج آزمون شرکت های گوهر دیلمان و تأمین گستر گیلان

قابل توجه داوطلبان گرامی پذیرفته شده در آزمون تامین نیروی انسانی:

1-از داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان در 3 برابر ظرفيت می باشد پس از تماس از سوی شرکت طبق مفاد آگهي بايستي اصل و كپي مدارك مربوطه خود را جهت انجام فرآیند بررسی مدارک ومصاحبه حضوراً به آدرسي كه تعيين خواهد شد تحويل نمايند.

2-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در مرحله بررسی اصل مدارک محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد.

 

مشاهده نتایج آزمون