نتایج آزمون شرکت های گوهر دیلمان و تأمین گستر گیلان

قابل توجه داوطلبان گرامی پذیرفته شده در آزمون تامین نیروی انسانی:

۱-از داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان در ۳ برابر ظرفيت می باشد پس از تماس از سوی شرکت طبق مفاد آگهي بايستي اصل و كپي مدارك مربوطه خود را جهت انجام فرآیند بررسی مدارک ومصاحبه حضوراً به آدرسي كه تعيين خواهد شد تحويل نمايند.

۲-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در مرحله بررسی اصل مدارک محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد.

 

مشاهده نتایج آزمون