دوره های در حال اجرا واحد آموزشی گیلان

دوره های آموزشی کوتاه مدت در حال اجرا و آماده اجرا واحد آموزشی و پژوهشی گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دوره های آموزشی کوتاه مدت واحد آموزشی و پژوهشی گیلان – سال ۱۳۹۹