برگزاری دوره های ویژه پیمانکاران

برگزاری دوره های رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق، فن ورز شبکه هوایی برق، فن ورز لوازم اندازه گیری برق، کارگاه سرکابل و مفصل بندی ویژه پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان توسط واحد آموزشی گیلان در سه ماهه نخست سال 1398.  
بیشتر