بازدید مدیر محترم امور مالی پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان

بازدید امور مالی پژوهشگاه از واحد گیلان
بازدید جناب آقای شمسی مدیر محترم امور مالی پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در روز چهارشنبه 25 خرداد ۱۴۰۱  
بیشتر