بازدید مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان

بازدید جناب آقای دکتر تکبیری مدیر محترم حراست پژوهشگاه نیرو به همراه معاون و رئیس اداره حفاظت فیزیکی از واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱  
بیشتر